คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล กรมชลประทาน

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล กรมชลประทาน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊ก ติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                        *กลศาสตร์ของไหล                                                                                                     *วัสดุวิศวกรรม                                                                                                                    *การออกแบบเครื่องจักรกล                                                                                             *การปรับอากาศและการระบายความร้อน                                                                             *ระบบสูบน้ำและระบายน้ำ                                                                                             *ระบบปรับอากาศ                                                                                                       *ระบบยานยนต์และหลักการทำงานของเครื่องยนต์                                                                   *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                       *ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                                           «แนวข้อสอบวิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                                    «แนวข้อสอบวิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                                     «แนวข้อสอบวิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                                 «แนวข้อสอบวิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                                 «แนวข้อสอบวิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                                «แนวข้อสอบวิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                                «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                            

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33087

270฿

รหัสสินค้า: KP-33087 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33087
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆ                        *กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)                                                                      *คอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming)                                                                  *อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)                                                                                  *กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)                                                                              *ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials)                                                                       *กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)                                                                       *เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                                   *จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                                *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      *ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป                                                                     *ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                                *ความรู้ใน การประมาณราคา                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน                                                                                       *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                                  *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                           *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท                                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2549                         *ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                       *เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                                   *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ                                                                      *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      *ความรู้ใน การประมาณราคา                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน                                                                                       *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                              *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                           *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์