คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกใหม่ปี 63 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกใหม่ปี 63  รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                 *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563-2567                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                               *การวางระบบบัญชี                                                                                                     *การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน                                                      *ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน                                                                                             *การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                      *การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                  *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                  *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                  *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                  *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปี 63 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปี 63  รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                   *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                              *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                               *พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535                                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                     *ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล                                                                                          *ระบบการจัดการน้ำเสีย                                                                                                *ระบบการจัดการของแข็งปฏิกูล                                                                                                *ระบบระบายน้ำสำหรับน้ำฝน                                                                                          *การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค                                *แนวข้อสอบรวมงานสุขาภิบาล                                                                                                

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี              *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                                *การประชาสัมพันธ์                                                                                                      *การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                           *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                        *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารที่สำคัญ                                                                               *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                    *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                      *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                            *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์               

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลนครราชสีมา  ปี 2563 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลนครราชสีมา  ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลนครนครราชสีมา                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562                      *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                     *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                         *การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                           *การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                      *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                            *ความรู้ด้านบริหารงบประมาณ                                                                                        *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                      *แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                         *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                   *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลนครราชสีมา  ปี 2563 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป เทศบาลนครราชสีมา  ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลนครนครราชสีมา                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562                      *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                     *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                         *การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                           *การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                      *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                            *ความรู้ด้านบริหารงบประมาณ                                                                                        *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                      *แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                         *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                   *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี                                                                    **ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป *แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล                                          *แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                         *แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                      *แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          **ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                                *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ                                                                                    *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                     *แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                 *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลทะเมนชัย จ. บุรีรัมย์

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลทะเมนชัย จ. บุรีรัมย์  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็ก ติดเทปข้าง 
สารบัญ
*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561      *แนวข้อสอบระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                            *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ความรู้เรื่องการทำงบการเงินและงบประมาณ                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและระบบบัญชี                                                                                   *การจัดการความรู้และการจัดการองค์กร                                                                              *การสื่อสารและการประสานงาน                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือราชการ                                                                                               *การเขียนรายงานและสรุปรายงาน                                                                                    *การบริหารจัดการข้อมูลและการใช้คอมพิวเตอร์                                                                      *หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                        *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                              *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *แนวข้อสอบ งานหนังสือราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint)                         *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                            *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                   *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง   
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต                                                                      *พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                             *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                    *การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                              *ความรู้พื้นฐานการบรรจุและการแต่งตั้ง                                                                                        *การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                            *การประเมินผลบุคคล                                                                                                   *หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                          *กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                   *การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)                                                                               *การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)                                                                               *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                         *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยพนักงานธุรการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์              *แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ                                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                    *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                              *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                      *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ     *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                       *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                     *แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                       *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                               *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)               *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
สารบัญ
*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                                  *พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4.  พ.ศ. 2552                                                                                         *พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                              *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            *การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                        *การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                          *การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                     *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                              *แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                  *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับข่าวและการณ์ปัจจุบัน                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สารบัญ
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                                *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                      *แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูล                                                                       *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                        *แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                 *แนวข้อสอบงานธุรการ