คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 63

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม:เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                            *พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559              *พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558                          *พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562                                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561                                                  *ประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                                                 *ประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                             *ประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                     *ประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                               * แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง         

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32882

270฿

รหัสสินค้า: KP-32882 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562 BC-32882
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       **กฎหมาย
สารบัญ
ญัติ *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                            **กฎหมายวิธีสบัญญัติ *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                          *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        **กฎหมายมหาชน      *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ. 2561                                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                    **กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2525                        *พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2555           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557                                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8933

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8933
สารบัญ
Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ    ค่านิยม                                                                          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                         êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                         êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        êเจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                      êแนวข้อสอบ กฏหมายมหาชน                                                                              ++กฏหมาย
สารบัญ
ญัติ           êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                     ++กฎหมายวิธีสบัญญัติ           êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                             êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                           êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                            êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                       êแนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                       

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2560 BC -8896

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ 2560 BC -8896
สารบัญ
êเจาะข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป                                                                                   êเจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                             êเจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                  Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                 Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                      êเจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                          Øกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา                                                                     êแนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา                                                                                      êแนวข้อสอบพ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม