คู่มือเตรียมสอบนายสัญญาบัตร วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2563 BC-34732

รหัสสินค้า: KP-34732 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนายสัญญาบัตร วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2563 BC-34732 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย                                                                  **วิชาคณิตศาสตร์ *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                    *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                   *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                                                       *วิชาภาษาไทย *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                      *วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                            *แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)                                   *แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                  *แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)                                           *แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )          **วิชาความรู้ทั่วไป *ความรู้ด้านการทหารของไทย                                                                                *ค่านิยมคนไทย                                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.