คู่มือเตรียมสอบนักสันทนาการปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33179

260฿

รหัสสินค้า: KP-33179 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักสันทนาการปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33179
สารบัญ
*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                             *แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ                                                                                      *การวิเคราะห์ และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ                                                                                            *การจัดทำโครงการ                                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ ผู้นำนันทนาการ และกิจกรรมนันทนาการ                                           *นันทนาการเพื่อสุขภาพ                                                                                               *การจัดกิจกรรมนันทนาการ                                                                                           *กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกาย                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับแหล่งนันทนาการ                                                                                     *การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ                                                                        *การส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ                                                                      *แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติงาน และการจัดทำโครงการ ชุดที่ 1.                           *แนวข้อสอบด้านการวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติงาน และการจัดทำโครงการ ชุดที่ 2.                      *แนวข้อสอบ กิจกรรมด้านพลศึกษา                                                                             *แนวข้อสอบ นักสันทนาการ                                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์