คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                         *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   *แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                    *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                         *แผนความมั่นคงแห่งชาติ                                                                                              *แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                  *หลักวิชาการวิทยาศาสตร์                                                                                              *ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                                          *ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                                            *ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                                               *การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                 *ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025                                                                           *ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าในการทำการวิจัยเบื้องต้น                                                              *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                               *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                             *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                           *แนวข้อสอบรวมนักวิทยาศาสตร์                                                                                                    

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 BC-34619

299฿

รหัสสินค้า: KP-34619 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 BC-34619 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535                                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                             *พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                               *การวางแผน การจัดการและบริหารด้านสิ่งแวดล้อม                                                                 *การเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำมันและไขมัน ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ และตะกอนจากแม่น้ำ คลอง สระน้ำ และระบบบำบัดต่างๆ                                                                                    *การวิเคราะห์วิจัย ทดลอง ตรวจสอบ ตรวจวัดและควบคุม คุณภาพน้ำ มูลฝอยตะกอน สิ่งปฏิกูล น้ำมันและไขมัน ปุ๋ยอินทรีย์                                                                                               *การควบคุมระบบบำบัดน้ำ ตะกอน มูลฝอย สิ่งปฏิกูล ไขมันและน้ำมัน                                             *การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งเครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูง                                *ระบบมาตรฐานระดับสากลตามมาตรฐาน ISO 17025                                                             *ระบบประกันคุณภาพการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ                                                                 *การจัดการห้องปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยและการจัดการสารเคมี                                              *การเผยแพร่ รณรงค์ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                    *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                            *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2                                                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                        *ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                                          *ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                                            *ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                    *ความรู้ทาง กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ             *การตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในภารกิจของกรมสรรพสามิต                                                         *ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริการของกรมสรรพสามิต                                                          «แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                   «แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                              «แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                                «แนวข้อสอบ รวมนักวิทยาศาสตร์                                                                                      «แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง                                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับเคมีทั่วไป                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์                                                                                          *ความรู้ด้าน ชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาทั่วไป จุลชีววิทยาวิเคราะห์                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา                                                               *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                                *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BC-33322

270฿

รหัสสินค้า: KP-33322 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BC-33322
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            * แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552                     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553                       *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554                            *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                           *ความรู้ทาง การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ การประมวลผลและความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ                     *การวางแผนและจัดทำโครงการ                                                                                       *กระบวนการจัดจัดทำงบประมาณ                                                                                     *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                            *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562    *แนวข้อสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์                                                                            

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                                                       *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548                                          *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม                                                  *แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้เหตุผล                                                                            *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                        *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้ทาง กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ                                                                                        *การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality Control)                                            *ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                                                                       *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                               *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *ความรู้ทั่วไปด้านทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอณูพันธุศาสตร์                                                                              *ชีววิทยาเชิงโมเลกุล จีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์                                                                *ความรู้ด้าน ชีววิทยาและ จุลชีววิทยา                                                                                *ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.               

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต 2560 BC – 8995

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต 2560 BC – 8995
สารบัญ
Øประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม                                                          Øความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สินค้าในภารกิจของกรมสรรพสามิต                                         Øความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                Øความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                     Øความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริการของกรมสรรพสามิต                                               Øพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                               êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560                                                       êเจาะข้อสอบความรู้ทาง เคมี                                                                                         êเจาะข้อสอบความรู้ทาง ชีววิทยา                                                                                    êเจาะข้อสอบความรู้ทาง ฟิสิกส์                                                                                      êเจาะข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน