คู่มือเตรียมสอบความรอบรู้ ครูผู้ช่วย ครูกทม  ปี 2562 BC-34084

280฿

รหัสสินค้า: KP-34084 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบความรอบรู้ ครูผู้ช่วย ครูกทม  ปี 2562 BC-34084 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน       *นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา                                     *วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น                                                               *แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น                                           *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                          *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528                                              *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562                                                                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554                                                                                                                *พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                                    *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546                                        *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                                    *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                *พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                            *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                       *พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551                                                     *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551