คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี ปี 63 BC-32769

270฿

รหัสสินค้า: KP-32769< หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี ปี 63 BC-32769

รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                           *สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ.(PEA Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E 16                16 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1.                                 *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2.                             *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                     *การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                 *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยี                                                     *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                   

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปริญญา วิชาความละเอียดแม่นยำ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 BC-34701

260฿

รหัสสินค้า: KP-34701 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปริญญา วิชาความละเอียดแม่นยำ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 BC-34701 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                                                                           *แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                              *การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                                 *แบบทดสอบจิตวิทยา (Psychometric Test)                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปวช. ปวส. วิชาความละเอียดแม่นยำ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 BC-34718

270฿

รหัสสินค้า: KP-34718 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปวช. ปวส. วิชาความละเอียดแม่นยำ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 BC-34718 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                                                                           *แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์          *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                     *การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                                 *แบบทดสอบจิตวิทยา (Psychometric Test)