คู่มือสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็ก ติดเทปข้าง   
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ *พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางสถิติ                                                                               *การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                           *การวิจัยและสถิติ                                                                                                       *การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ                                                                                             *การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล                                                                 *การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                                            *การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                                                                                           *การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ                                                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 3.                                                                             *ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย                                                                          *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน          *แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                        *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint , Internet)                          *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์