คู่มือสอบ นิติกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ นิติกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                                  *พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561                                                                                        *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                             *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                          *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           *เจาะข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                     *เจาะข้อสอบ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                               *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์