คู่มือสอบ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง BC-30406

260฿

รหัสสินค้า: KP-30406 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง BC-30406
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม  หน้าที่ โครงสร้าง                                             -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                        *พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558                                                                                  -เจาะข้อสอบ พระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560               -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                       *ความรู้งานด้านประมงชายฝั่ง                                                                                        *ความรู้งานด้านประมงทะเล                                                                                          *ความรู้งานด้านประมงน้ำจืด                                                                                         *ความรู้งานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                                                                    *งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง                                                                              – เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                              -เจาะข้อสอบ นักวิชาการประมง ชุดที่ 1.                                                                           -เจาะข้อสอบ นักวิชาการประมง ชุดที่ 2.                                                                           -เจาะข้อสอบ นักวิชาการประมง ชุดที่ 3.                                                                           -เจาะข้อสอบ นักวิชาการประมง ชุดที่ 4.                                                                           -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม