คู่มือสอบเศรษฐกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเศรษฐกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา                                                                                                       *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                    *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                        -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                      *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                            *ความรู้ด้าน การเงิน  การคลังและนโยบายแก้ไขและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ                           *อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพตลาด                                                                              *การกำหนดนโยบายและการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ                                                            -เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                    -เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                    -เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                    -เจาะข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                    -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม