คู่มือสอบเลขานุการ 3 กลุ่มงานสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเลขานุการ 3 กลุ่มงานสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2561
สารบัญ
*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                       *เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                               *เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      *พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                      *ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                            *การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด การบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว    ในรูปแบบต่างๆ                                                                                                          *หลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว                                                                                     *มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                          *เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                      *เจาะข้อสอบด้านการท่องเที่ยว                                                                                  *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม