คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์การเกษตร ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์การเกษตร ปี 2562
สารบัญ
*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                                                    *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล                                                                       *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร                                                                         *เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค                                                                                   *แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค                                                              *แนวข้อสอบ การบริหารและการจัดการ                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน                                                                          *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์