คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ กสทช.                                                                                                           *หลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ                                                             *พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                 *ความรู้ด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์                                                                      *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                            *ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                          *ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องอุปกรณ์วิทยุคมนาคมและการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่     *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                               *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                               *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                  

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุธและวัตถุอันตราย (ใช้สอบทั้งก.และข.) กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุธและวัตถุอันตราย (ใช้สอบทั้งก.และข.) กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                            *เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                            *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             *พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497                                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                        *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2555                   *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552           *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 *ทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และ สถานการณ์ปัจจุบัน                                                      *กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือ บุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550                                                                                      *ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 83 ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยใน การดำเนินงานสนามบินสาธารณะ                                                                                                 *ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและ สารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นในห้องโดยสารอากาศยาน                                                      *แนวข้อสอบรวม