คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ BC-32295

260฿

รหัสสินค้า: KP-32295 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ BC-32295
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัฑณ์                                                                                         *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด6,7,8,9,10                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558(หมวด 6,7,8,9,10)                                                     *พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                         *พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2582                                                                    *ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.                      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2.                      *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     *เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์                                                                        *นโยบายของกรมราชทัณฑ์                                                                                             *แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559 – 2562                                                           *มาตรการควบคุมผู้ต้องขังกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง                                                      *ความรู้ด้านการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                                  *การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังไทยตามแนวทางสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การ สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                                              *แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                     *รวมแนวข้อสอบ                                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านกฏหมาย                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                             *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                          

คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ BC-9244

260฿

รหัสสินค้า: KP-9244 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ BC-9244
สารบัญ
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่                                                 การบริหารงานราชทัณฑ์                                                                                        ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง                                                         พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด6,7,8,9,10                     ++แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                             พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                                  ++แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                 พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2582                                                             ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์                                         ++แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.                       ++แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2.                       ++แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546      ++แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                     ++เจาะข้อสอบ พิเศษเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน                                                          ++รวมแนวข้อสอบเกี่ยวกับราชทัณฑ์                                                                    เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์                                                                          ++แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์                                                  ++แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานราชทัณฑ์                                                           ++แนวข้อสอบ ด้านกฏหมาย                                                                                      ++แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                               ++เจาะข้อสอบ ความรู้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน