คู่มือสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 *แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                         *นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร                                                                                    *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                         *การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์                                                *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                 *การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                           *สื่อประชาสัมพันธ์                                                                                                       *เทคนิคและกระบวนการผลิตข่าว                                                                                      *การผลิตรายการ การผลิตบทความเพื่อเผยแพร่                                                                     *การผลิตสื่อ                                                                                                              *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *การวิเคราะห์ข่าว การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                      *การประชาสัมพันธ์เชิงรุก                                                                                               *การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์                                                                                          *การติดต่อสื่อสาร                                                                                                      *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   *แนวข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                  *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1                                                                             *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2                                                                             *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                            *แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5                                                                              

คู่มือสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                            *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                        *พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2548                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558            *พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558                                                                            *เจาะข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560    *ความรู้งานด้านประมงน้ำจืด      *ความรู้งานด้านประมงทะเล                                                                                         *งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง                                                                        *เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 1.                                                                    *เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 2.                                                                  *เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 3.                                                                * เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานประมง ชุดที่ 4.                                                                    *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์