คู่มือสอบวิศวกรโยธา กรมชลประทาน BC-9862

260฿

รหัสสินค้า: KP-9862 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรโยธา กรมชลประทาน BC-9862
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                                                            -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 *การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                                                                                                *การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                      *อาคารชลศาสตร์ อาคารรับแรงดินดันดิน และแรงดันน้ำ                                                                                                    *วัสดุศาสตร์ *คอนกรีตเทคโนโลยี                                                                                                                                                                      *ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                                                                             *การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม                                                                                                                        *ความรู้ด้านการสำรวจ การสำรวจเพื่อการออกแบบ                                                                                                               *ความสำคัญของการวางโครงการ  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆ การศึกษาผลกระทบของโครงการด้านต่างๆ                                                                                                                               -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485                                                                                           -แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.                                                                                                                               -แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.                                                                                                                        

คู่มือสอบวิศวกรโยธา กรมทรัพยากรน้ำ ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรโยธา กรมทรัพยากรน้ำ ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สารบัญ
Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                                                Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ                                                                                                                                      êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 Øการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                                                                                                Øการเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                                                                                               Øการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                                                                              Øการออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                                                               Øวัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                                                                                   Øการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                                                                                          Øการวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                                                                           Øการวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                                                       Øการบริหารโครงการก่อสร้าง                                                                                                                                                        Øความรู้ด้านชลศาสตร์                                                                                                                                                                   Øอุทกวิทยาเบื้องต้น                                                                                                                                                                         Øคอนกรีตเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                   êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                    êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                       êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                         êแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.                                                                                                                               êแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.