คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข                                                                      *แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย                                                                        *แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล                                                                            *แนวข้อสอบพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                               *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           **ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง *กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)                                                                      *กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)                                                                               *ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength of Materials)                                                                    *กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆ                         *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                                *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                            *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                               

คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                                  *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                       *ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                        *เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                                  *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ                                                                       *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                       *ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                               *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                                *แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                            *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                            

คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกล 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30680

260฿

รหัสสินค้า: KP-30680 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกล 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30680
สารบัญ
*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                              *ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลระบบประปา                                                              *ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการ บำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ                                                         *เครื่องสูบน้ำ                                                                                                  *เครื่องกลพื้นฐาน                                                                                             *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                           *การใช้งานโปรแกรม Auto CAD                                                                                    -แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                       -แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                   -แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                   -แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                   -แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                   -แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกล ชุดที่ 5.