คู่มือสอบวิชาความสามารถและความรู้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า OTCC BC-31359

260฿

รหัสสินค้า: KP-31359 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบวิชาความสามารถและความรู้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า OTCC BC-31359 *ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่                                                                       ##วิชาความสามารถ 50 คะแนน *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล และด้านความจำ                                                     *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                     ##วิชาความรู้ 50 คะแนน *พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                               *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 4.