คู่มือสอบพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561
สารบัญ
*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                       *เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                               *เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      *พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                      *ความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของท้องถิ่น                 *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                                                      *ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนจัดการเดินทางด้วยตนเอง                                                     *ความสำคัญของการท่องเที่ยว                                                                                       *การนำกิจกรรมการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา มาประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาของเยาวชนในสถานศึกษา                                                                                   *แนวข้อสอบ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของท้องถิ่น              *แนวข้อสอบ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                *เจาะข้อสอบด้านการท่องเที่ยว                                                                                 *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์