คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเปทข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ กรมอู่ทหารเรือ                                                                                         *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                        *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                                *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           *ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี                                                                                      *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                    *ความรู้ด้านงานบุคคล                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                  *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                 *แนวข้อสอบ งานบุคคล                                                                                         *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               *แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                 *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                           *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                  *แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                 *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                              *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                              *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2560                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                    *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                              *ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                      *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                        *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                       *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                     *แนวข้อสอบ การจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                       *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                               *แนวข้อสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office                       *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                           

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ใหม่ปี 2561
สารบัญ
*เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                       *เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2                                                                        *เจาะข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                        *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                           *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                           *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                           *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                       *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                       *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                       *เจาะข้อสอบ ความรู้ทางทหาร                                                                              *เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                  *เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                        *เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์    เจาะข้อสอบ งานธุรการ               

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมทางหลวง ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมทางหลวง ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552                         *พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี                                                                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                    *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                             

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30529

260฿

รหัสสินค้า: KP-30529 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใหม่ล่าสุดปี2561 BC-30529
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                                                                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *ความรู้เบื้องต้นกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                * Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            * Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            *Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                      *Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         *เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                                  *เจาะข้อสอบความรู้งานพัสดุ                                                                                     *เจาะข้อสอบ งานบุคคล                                                                                         *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                                                                                                                                                                                              

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน (ใช้สอบทั้งก.และข.) ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน (ใช้สอบทั้งก.และข.) ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                            *เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                            *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             * เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.                                                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                                                                *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *  Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                            * Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                       *Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                             *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                           

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปช.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  -เจาะข้อสอบ งานธุรการ  -เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ##ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ -แนวข้อสอบ Microsoft Word  -แนวข้อสอบ Microsoft Excel  -แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint  -เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม