คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี การเคหะแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี การเคหะแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                     *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม                                                            *การบริหารเงินและงบประมาณ                                                                                        *การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                         *แนวข้อสอบ พนักงานการเงินและบัญชี                                                                         *  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                           

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30611

260฿

รหัสสินค้า: KP-30611 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30611
สารบัญ
*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                              *ความรู้ทักษะด้านการเงินและบัญชี                                                                         *การจัดทำงบประมาณ                                                                                       *การออกแบบและการวางระบบบัญชี                                                                      *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                     *การควบคุมภายใน                                                                                          *ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล                                                                  *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                        *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                           *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                          *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.