คู่มือสอบบรรณารักษ์ กรมธนารักษ์ ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบบรรณารักษ์ กรมธนารักษ์ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          *เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                           *ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                      *ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                              *ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ                                                                              *บรรณานุกรม ดรรชนี แบะสาระสังเขป                                                                             *การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์                                                                          *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                               *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย                                                                  *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์