คู่มือสอบบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                           *แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                            *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       *ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                             *การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดและแหล่งข้อมูลสารสนเทศภายนอก                                  *ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด                                                                                           *การจัดกิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้แนะนำการให้บริการ                                                *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                       *การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                 *การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                  *ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ                                                                                  *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด                                                                          *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์