คู่มือสอบบนักบริหารงานทั่วไป 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30642

260฿

รหัสสินค้า: KP-30642 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบบนักบริหารงานทั่วไป 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30642
สารบัญ
*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                              *ความรู้ด้านการจัดการทั่วไป                                                                                *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                          *การบริหารทั่วไป                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                    *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                    *ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล                                                                  *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                     *Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                 *Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                      *Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                               *Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                                  *เจาะข้อสอบ การจัดการทั่วไป                                                                      *เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                       *เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.