คู่มือสอบนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา BC-30840

270฿

รหัสสินค้า: KP-30840 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา BC-30840
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับศาลฎีกา                                                                                                *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558                                                                               *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560                                                                               *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544           *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง                                            *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                              *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                    *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                            *พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                               

คู่มือสอบนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                          *เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                      *เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                       *เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                                      *พระราชบัญญัติ ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                 *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.                                                *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                     *แนวข้อสอบ กระบวนการนิติบัญญัติ