คู่มือสอบนิติกร กรมราชทัณฑ์ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร กรมราชทัณฑ์ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                          *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                               *พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                                *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                               *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559                                                                                                                *ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2550                          *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                   *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                  *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                 *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                   *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                                   *แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์