คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC-34466

260฿

รหัสสินค้า: KP-34466 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC-34466 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่     *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1.                                                               * เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2.                                                                  * พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539                                                                                                    *เจาะข้อสอบพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   *พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                                                                               *เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                             *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                                *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                   *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                                *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี     3 ชุด          * เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                                       *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2562 BC-34060

280฿

รหัสสินค้า: KP-34060 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2562 BC-34060 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                *แนวข้อสอบ ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                             *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                           *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                              *พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562    *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                         *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 *แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                               *ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                    *แนวข้อสอบบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                  *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับ แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล        *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                   *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                        *แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ                                                                                    *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ใหม่ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ใหม่ปี 2562 
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *กฎหมาย
สารบัญ
ญัติ *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                             *กฎหมายวิธีสบัญญัติ *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                           *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         *กฎหมายมหาชน      *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ. 2561                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                    *กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2525                        *พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2555           *พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504                                                                        *พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557                                                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                                                             

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-32394

280฿

รหัสสินค้า: KP-32394 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-32394
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2         .                                                                    *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ                                             *แนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย                                                                                 *แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                   *แนวข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน                                                                             *แนวข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด BC-32172

260฿

รหัสสินค้า: KP-32172 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด BC-32172
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด                                                                                 *พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553                                                    *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                                      *สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                   *สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                          *สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                     

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม BC-32011

280฿

รหัสสินค้า: KP-32011 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม BC-32011
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์                                                                           *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558                                                                               *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                                       *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                        ##ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555                         *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547                                                                                                                   *คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลฯ                         ##ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน ในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                       *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.  2544                                                                                                                                            *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550                                    *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับ การดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550                                                                            *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550                                  *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                                                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2544                                                                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง  และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2547                                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการ ศาลยุติธรรมพ.ศ. 2542                                                                                                                           *ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่ง ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง                *รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น                                                                                  *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                                             *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                              *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                      *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5  พ.ศ. 2558

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31830

270฿

รหัสสินค้า: KP-31830 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31830
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                                                   *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                                    *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                         *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                                         *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2554                                                                                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                      * แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9. พ.ศ. 2560                                                                                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2561 BC-31588

270฿

รหัสสินค้า: KP-31588 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2561 BC-31588
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                               * เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                             * เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                              * เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560                                                                                *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                            *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                               *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                          *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560                                                                            *พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481                                                                                  *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือไทย พ.ศ. 2481และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550              *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *เจาะข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระทรวงศึกษาธิการ                                                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                            *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                              *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                             *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                            *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                          เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                               เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           เจาะข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                            *แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)                                                                *แผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปัจจุบัน                                                       *พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                       *พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2519                                          *พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2532                                          * แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2532                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                     *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                     *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                      *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 3.                                                       *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                  *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                  *  แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 3.                                                                  *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2561 BC-30901

280฿

รหัสสินค้า: KP-30901 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2561 BC-30901
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์                                                                           *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558                                                                               *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                                       *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                        ##ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555                         *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547                                                                                                                   *คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลฯ                         ##ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน ในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                       *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.  2544                                                                                                                                            *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550                                    *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                  *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับ การดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550                                                                            *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550                                  *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                                                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2544                                                                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง  และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2547                                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการ ศาลยุติธรรมพ.ศ. 2542                                                                                                                           *ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่ง ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง                *รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น                                                                                  *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                                             *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                              *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                      *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5  พ.ศ. 2558

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมการปกครอง ออกใหม่ปี 2561 BC-30802

330฿

รหัสสินค้า: KP-30802 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมการปกครอง ออกใหม่ปี 2561 BC-30802
สารบัญ
*เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                                         *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ                                                                        *วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง                         *เจาะข้อสอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ                             *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                                           *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546         *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                         *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                    *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                     *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                            *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                           *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                                                    *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ. 2524                                                     *ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2535                                               *เจาะข้อสอบ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)                                                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526                                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490                                                                                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478                                                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487                                                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505                                                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547                                                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                *เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา                                                      *เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง                                                        *เจาะข้อสอบ กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง          *ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง                                                      *ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน                                                                *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง             *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ออกใหม่ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ออกใหม่ปี2561
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                  *พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502                                                                      -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                              *พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                          -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                 -เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                     -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  1.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  2.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           *ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                   *ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                                               -เจาะข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558               -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                             -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                                             -เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                                   -เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                                   -เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                        

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน                                                                                                                                               -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                   -เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป ความสามารถทางการคิด คำนวณ วิเคราะห์ สรุปเหตุผล                                      -เจาะข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                                                                         -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.                                                                                                                                                              -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  2.                                                                                                                                                              -การอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                                                                                                          -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                                                      -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                                                         -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                                                             -เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                                 *เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                      *เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                      *ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                                     *เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                     *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                     *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                               *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                              *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                        *เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา                                                                                      *เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                          *เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                  *เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                              *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกใหม่ 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกใหม่ 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                             -เจาะข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                          -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                          -เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                         -เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                         -เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                        -เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                          -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                  -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                    -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                       -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ออกใหม่ 2560 BC-9220

260฿

รหัสสินค้า: KP-9220 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ออกใหม่ 2560 BC-9220
สารบัญ
ตราสัญลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  อำนาจหน้าที่                                                       พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553                                                    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553                                           -สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                                      -สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                   -สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                          -สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกใหม่ BC- 9039

270฿

รหัสสินค้า: KP- 9039 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกใหม่ BC- 9039
สารบัญ
Øประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                   êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                        êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                     êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                                  êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                              êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                         êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                                  êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558              êแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                     êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม