คู่มือสอบนายทหารประทวนชาย-หญิง กรมการเงินทหารบก ปรับปรุงใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายทหารประทวนชาย-หญิง กรมการเงินทหารบก ปรับปรุงใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน            *แนวข้อสอบการบัญชี การเงิน ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบการบัญชี การเงิน ชุดที่ 2.                                                                *ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (มหภาคและจุลภาค)                                                      *แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                   *แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                   *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                              *ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555