คู่มือสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักโภชนาการปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *การศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย ปัญหาโภชนาการ                                                                     *การวิเคราะห์วิจัยด้านอาหารและสุขภาพของประชาชน                                                              *ปัญหาโภชนาการ                                                                                                       *การวางแผนและเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการต่างๆ  ในการสำรวจภาวะโภชนาการของประชาชน                             *การป้องกันและบำบัดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล และประเมินโภชนาการ                        *แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มผู้นำชุมชน                                                    *การค้นคว้าทดลองตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ                                                               *การส่งเสริมโภชนาการแบบต่างๆ                                                                                     *การควบคุมดูแลการบริการอาหารในโรงพยาบาลและโรงเรียน                                                     *การควบคุมตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำหนด รายการอาหารโดยใช้หลักโภชนบำบัด                              *การให้คำแนะนำทางโภชนาการและโภชนบำบัดตามแนวทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย และบุคคลในวัยต่างๆ                                                                                                     *การเผยแพร่ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ  ด้านความปลอดภัยในการบริโภค แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข                                                                                   *แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร                                                                                  *แนวคิดพื้นฐานของการปฏิรูปสุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ                                            *พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                                                                               *พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522                                                                                    *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510                                                                   *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 4.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิชาการโภชนาการ ชุดที่ 5.                                                                             *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม