คู่มือสอบนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ ใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์ ใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                        *การสื่อสารมวลชน                                                                                                     *ความหมายของการสื่อสาร                                                                                           *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์                                                                          *ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง                                       *การประชาสัมพันธ์                                                                                                    *การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                           *การผลิตสื่อ                                                                                                            *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        *การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                   *การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                       *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        *การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                *การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน                                             *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                 *แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน ชุดที่ 3.