คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) BC-9978

260฿

รหัสสินค้า: KP-9978 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) BC-9978
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                             *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522                                                                                 -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2556                   -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                            -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    *พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545                                                                     -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      *พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551                                                                          -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                   -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                          *ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและเจรจาไกล่เกลี่ย                                                             **ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพนักงานราชการ *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                                    *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2558                                                                                                             -แนวข้อสอบเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน                                                                              -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ                                   

คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกใหม่ 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกใหม่ 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                   *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสืบสวนสอบสวน                                                                              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                                        *กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมพ.ศ. 2560    *เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                         *เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                          *เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                              *เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                              *เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                      *เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                       *เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                       *เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.