คู่มือสอบนักวิเคระาห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิเคระาห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                    *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553             *ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                          *แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579                                                                          * แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                     *การจัดการอุดมศึกษา                                                                                                  *การเขียนและการวิเคราะห์โครงการ                                                                                  *การวางแผนงาน/โครงการ                                                                                            *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *การติดตามและประเมินผล                                                                                            *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                           *แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           * แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.