คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมประมง ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมประมง ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง                                                                                            *หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                              *การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่                                                                                   *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *การประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์                                                                   *การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    *การเขียนแผนประชาสัมพันธ์                                                                                         *การจัดทำบทความสารคดี เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ                                                           *การผลิตสื่อ งานถ่ายภาพ งานวีดีโอ และงานกราฟฟิก                                                              *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                     *ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร                                                                                          *การวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                    *การสื่อสารในยุคดิจิทัล    *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                    *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 5.                                                                                                                

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้ รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562               *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                              *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                               *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาและการผลิตสื่อ                                                                   *การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร                                                                                     *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                  

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                               *พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560                                                *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                         *ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                                                                           *การจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                           *การเขียนข่าว บทความ ด้านประชาสัมพันธ์                                                                          *การเขียนบรรยายภาพข่าว                                                                                             *การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์                                                                                            *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                                    

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  1.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  2.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                            *ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                   *ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                                           *การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และการสร้างสรรค์เนื้อหา(Content)                                                                                  *การเขียนข่าว บทความ การเขียนสคริปต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์                                             *ความรู้ด้านการออกแบบกราฟิก การถ่ายภาพ การถ่ายเทปโทรทัศน์ และการตัดต่อวีดีทัศน์                    -เจาะข้อสอบรวมด้านประชาสัมพันธ์