คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                           *แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                            *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                 *การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                         *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                       *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                       *แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                             *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                         *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                         *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                         *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                           

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                                                             *พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                       *ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559                                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555                             *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553          *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย *การบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                         *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                   *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                *ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง *บริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน                     *ความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชี                                                                                               *การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน                                                      *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                         *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                     *แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2562 BC-34077

280฿

รหัสสินค้า: KP-34077 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2562 BC-34077 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                *แนวข้อสอบ ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                             *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                           *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                              *พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562    *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560    *มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555       181 *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551                                       206 *ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2545                   212 *ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546           221 *ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                    *แนวข้อสอบบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                  *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับ แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล                                                        *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                        *แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ                                                                                    *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                    *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี     

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                              *แนวข้อสอบความสามารทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                        *แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                    *ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                           *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ นำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                               *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี                                                                                         * แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                      *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                 *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                        

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-32387

270฿

รหัสสินค้า: KP-32387 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ปี 2562 BC-32387
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี                                                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                               *พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               * แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                         *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                               *แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                                                             *หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกรายการทางบัญชี งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน                                   *ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                                           *แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                                *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี     

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.                                                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543 84 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล                                                      *การบริหารความเสี่ยง                                                                                                  *การควบคุมภายใน                                                                                                      *การวิเคราะห์และวางแผน                                                                                             *การประสานงาน                                                                                                        *การจัดการองค์กร                                                                                                      *แนวข้อสอบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                                                    *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การประสานงาน และการจัดการองค์กร                      *ความรู้เกี่ยวกับ การบัญชี การเงิน                                                                                     *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                                      

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด BC-32127

270฿

รหัสสินค้า: KP-32127 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด BC-32127
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด                                                                                *พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553                                                    *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                            *ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554                                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554                                       *ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2554                                                *หลักการบัญชี                                                                                                           *การเงินและการธนาคาร                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                        *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                        *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.                                                                                        *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 5.                                                                                                              

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                       *หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                  *การวิเคราะห์งบการเงิน         *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                      *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560                                                              *เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                  *แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                              *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                     *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                     *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                     *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.                                                                                     *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 5.                                                                                     *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31854

280฿

รหัสสินค้า: KP-31854 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31854
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561                                *กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                 *กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้พ.ศ.2560                 *กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560                                  *ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529                                                  *แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2555                                                                           *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ งบประมาณ พ.ศ. 2533                                                                                                  *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                            *แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                    *พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                *แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                         *ความรู้เกี่ยวกับ หลักการบัญชี  งบการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน                                                          *งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                          *แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร *หลักการบัญชีคู่                                                                                                         *การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น                                                                                   *แนวข้อสอบ การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น                                                               *กระบวนการงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ การบริหารงบประมาณ                                        *แนวข้อสอบกระบวนการงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ การบริหารงบประมาณ                    *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                       *แนวข้อสอบการพัสดุและทรัพย์สิน                                                                               *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

คู่มือสอบนักวิชาการเงินการคลัง การประปานครหลวง ปี 2561 BC-31649

270฿

รหัสสินค้า: KP-31649 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินการคลัง การประปานครหลวง ปี 2561 BC-31649
สารบัญ
*หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน                                                                                       *การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด                                                                                *การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน เงินทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนที่เหมาะสม                       *ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน (ตลาดลงทุน และ ตลาดเงิน)                                              *การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                            *ความรู้ด้าน การเงิน  การธนาคาร                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                                                                            *จรรยาบรรณในวิชาชีพ                                                                                                 *แนวข้อสอบ การเงินการบัญชี ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ การเงินการบัญชี ชุดที่ 2.                                                                *แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                   *แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                    *แนวข้อสอบ การเงินการคลัง

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีและปฏิบัติการ กรมธนารักษ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีและปฏิบัติการ กรมธนารักษ์
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                        *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                      *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                               *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547                                                   *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                 *การบันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                  *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                       *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                   *เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                            *เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                            *เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                            *เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.                                                                            *เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 5.                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31472

280฿

รหัสสินค้า: KP-31472 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31472
สารบัญ
*พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                           *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543                                                                                        *พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543    *พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510                                                                                *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2534                    *พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2556                                                                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน                การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558                                                                               *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 พ.ศ.2558                                                               * เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543                                                              *ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทางบัญชี และจัดทำบัญชีทุกประเภทภาษี  และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และจัดทำงบการเงินประจำวัน ประจำเดือน/ประจำปี รายงานทางการเงิน  และรายงานทางบัญชี                                                                                                     *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                      

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมศิลปากร

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมศิลปากร
สารบัญ
*ประวัติ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                  *หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                  *การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณในระบบ GFIMS                                                *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            * แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                        *แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551       *เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบัญชี

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบัญชี
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม                                                                                       *เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              *หลักการบัญชี และการบันทึกรายการทางบัญชี                                                                      *การจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                                             *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551       *เจาะข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                                *เจาะข้อสอบบัญชีชุดที่ 1.                                                                                        * เจาะข้อสอบบัญชีชุดที่ 2.                                                                                        *เจาะข้อสอบบัญชีชุดที่ 3.                                                                                                         

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561 BC-31014

260฿

รหัสสินค้า: KP-31014 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561 BC-31014
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                                     *พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                          *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                          *การบันทึกรายการทางบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                  *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                       *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                         *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                      *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561 BC-30963

270฿

รหัสสินค้า: KP-30963 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปี 2561 BC-30963
สารบัญ
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3.พ.ศ. 2553                                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                          *การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล                                                                          *การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                                            *แนวข้อสอบความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                                                    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          *เจาะข้อสอบ บัญชีของส่วนราชการ                                                                               *เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                                                      

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการปกครอง ออกใหม่ปี 2561 BC-30741

299฿

รหัสสินค้า: KP-30741 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการปกครอง ออกใหม่ปี 2561 BC-30741
สารบัญ
*เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                                         *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ                                                                        *วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง                         *เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ                                        *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                                           *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546          *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)        *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ. 2553                                                                                                               *เจาะข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ  พ.ศ. 2520                                                                                                               *เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                                    *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ               

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมทางหลวงชนบท

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมทางหลวงชนบท
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์                                                             *เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                    *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560        *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                       *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                             *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                             *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                       

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                                 -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                    -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                               -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                           -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                             -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7. พ.ศ. 2550                                                                                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551            -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี                                                                                          *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                    -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                 -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                            -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                             -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                          

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                                           -เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                    -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)      85 *ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและระบบบัญชี                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการทำงบการเงิน                                                                                     *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                      -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                   -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                            êเจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                           êเจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                            -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                     

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                                                                              *หลักการบัญชี และการบันทึกรายการทางบัญชี                                                                                                                         *การจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                                      -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                                                                                  *หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                                                                                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                         -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                   -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                                                                                             -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                               

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561 BC-9633

260฿

รหัสสินค้า: KP-9633 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561 BC-9633
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                     *ระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ                                                                                  *การบริหารเงินและงบประมาณ                                                                                        *การจัดทำ สอบทาน ข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน และวิเคราะห์รายงานทางการเงิน                       *หลักการและนโยบายการบัญชี มาตรฐานทางบัญชี                                                                  *นโยบายแผนงานโครงการ และการวางแผนค่าใช้จ่าย                                                               *ระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                                 *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551       *เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                        *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                 *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน BC-9398

260฿

รหัสสินค้า: KP-9398 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน BC-9398
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน                       *นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                 *หลักการบัญชี                                                                                                           *การบริหารงบประมาณ                                                                                                          *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                *การควบคุมภายใน                                                                                                      *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549            *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                         *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.