คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน ปี2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน ปี2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแมีกติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน *ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร                                                                                            *การตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร                                                                         *การทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต                          *แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช                                                                           *การอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                *การปรับปรุงพันธุ์ และการขยายพันธุ์                                                                                 *การอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                                                                  *การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการดิน                                                                               *การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                   *การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน                                                      *ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                   *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่  1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่  2.                                                                         *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่  3.                                                                         *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่  4.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31991

270฿

รหัสสินค้า: KP-31991 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31991
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                   *การขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                          *การปรับปรุงวิธีการผลิตพืชโดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร                                                         *การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                               *การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำเพื่อการเกษตร                                                                        *การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และธุรกิจเกษตร                                         *การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต และแหล่งผลผลิตทางการเกษตร                                           *ส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร                                                                                 *เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร                                                                                         *การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                                             *การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร                                                       *การส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร และการสร้างระบบนิเวศป่าในเมือง                                                                                      *การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบสาธารณภัย                                                                          *หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                        *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.                                                                                        

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31410

270฿

รหัสสินค้า: KP-31410 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31410
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร                                                    *ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร                                                          *ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ                                               *การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                       *การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                  *การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                          *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                                           

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31106

270฿

รหัสสินค้า: KP-31106 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ใหม่ล่าสุดปี 2561 BC-31106
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                          *ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                           *ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                                              *บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน                                                                      *พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551                                                 *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                     *ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร                                                                                          *การอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                                                                 *การจัดการดิน                                                                                                          *การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                 *การวางแผนการใช้ที่ดิน                                                                                              *การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                                                                                     *สินค้าที่รับรองโดยกรมพัฒนาที่ดิน                                                                                  *การจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรม                                                                              *การพัฒนาที่ดิน                                                                                                        *การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ                                                                                  *การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร                                                                                   *ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                            *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                         *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา) กรมวิชาการเกษตร ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา) กรมวิชาการเกษตร ปี2561
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่                                                              *ความรู้ด้านการเกษตร                                                                                                           *การจัดการผลผลิตพืช                                                                                                  *ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                    *การวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจและพืชตามแนวนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                           *การเกษตรยั่งยืน                                                                                                        *ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                             *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  *พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542                                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542                                                                    *พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518                                                                                                *พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550                                                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                             *พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535                                                                            *พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2551       *เจาะข้อสอบการเกษตร ชุดที่  1.                                                                                  *เจาะข้อสอบการเกษตร ชุดที่  2.                                                                                     

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว ปี 2561 BC-31007

260฿

รหัสสินค้า: KP-31007 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว ปี 2561 BC-31007
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว                                                                                        *ความรู้ด้านวิทยาการด้านเมล็ดพันธุ์                                                                                *ความรู้ด้านพืชไร่                                                                                                      *ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์                                                                                         *แนวข้อสอบ การปรับปรุงพันธ์                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                   *ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                  *ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร                                                                                          *การเกษตรยั่งยืน                                                                                                       *ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                            *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                         *เจาะข้อสอบ การเกษตร ชุดที่  1.                                                                        *เจาะข้อสอบ การเกษตร ชุดที่  2.                                                                        *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1. จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1. จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่                                           -เจาะข้อสอบรวม การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล                                                      *ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานต่างๆ                                                                           *ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร                                                                                                        -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                              -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518                                                                   -แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์                                                                                 -แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร                                                                                 

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ BC- 9336

260฿

รหัสสินค้า: KP- 9336 หมวดหมู่:

รายละเอียด

  คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ BC- 9336
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง                                                                              -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                    *พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                                                -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553                                           *เกษตรอุตสาหกรรม                                                                                                   *การจัดการที่ดิน                                                                                                        *การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ย                                                                                       *การอนุรักษ์ดินและน้ำ                                                                                                  *การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                                                                                                 *การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน                                                                         *การจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรรม                                                                               *การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร                                                                                      *ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                             *มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการเกษตร                                                                         *การเกษตรยั่งยืน                                                                                                       *การจัดสร้างเครือข่ายเกษตรกร                                                                                        -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  -แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                           -แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                          -แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                          -แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.