คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *พระราชบัญญัติ สถิติ พ.ศ.2550                                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *การจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลสถิติ การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ประมวลผลแปลความหมายข้อมูลจัดทำแผนภูมิหรือแผนภาพทางสถิติและนำเสนอเป็นรายงาน                    *การกำหนดและจัดทำแบบสอบถามตามหลักวิชาการตรงตามวัตถุประสงค์ และเนื้อหากำหนดการ สุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการ การประมวลผล  รวมทั้งการวิเคราะห์ค่าสถิติ                                            *ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างเหมาะสม                                                                       *การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับสถิติ       *การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                                                                                           *แนวข้อสอบรวมคณิตศาสตร์และสถิติ                                                                           *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                 *แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติชุดที่ 1.                                                                                    *แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติชุดที่ 4.                                                                             *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม