คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2563 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   *ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท                                      *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท                    *พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551                                                                              *พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                     *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                              *สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                                            *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                          *แนวข้อสอบ ด้านการค้าการลงทุน                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                              *แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                           *แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                                         

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ป.ตรี) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ป.ตรี) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ        *สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในปัจจุบัน                                                                               *การเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า                            *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการค้า                                                                                *แนวข้อสอบ ด้านการค้าการลงทุน                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                            *แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                         *แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                  *แนวข้อสอบด้านการค้าเสรี                                                                                       *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                     *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 63 BC-34756

260฿

รหัสสินค้า: KP-34756 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 63 BC-34756 รูปเล่ม : เขาเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์      *สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                                            *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการค้า                                                                                *แนวข้อสอบ ด้านการค้าการลงทุน                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                            *แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                         *แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                  *แนวข้อสอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                  *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์        

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน                                                                                     *แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน                                                             *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                          *ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าต่างประเทศ                                                                           *ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)                                                                *นโยบายการค้าระหว่างประเทศ                                                                                                 *มาตรการการค้าระหว่างประเทศ                                                                                      *สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน                                                                                               *การลงทุนระหว่างประเทศ                                                                                             *การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ                                                                                     *แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                     *แนวข้อสอบด้านการลงทุน                                                                                     *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                  *แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                 *แนวข้อสอบด้านเศรษฐกิจ                                                                                     *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์               

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2561 BC – 31601

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2561  BC – 31601
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                           *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2522                                               *แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                 *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                    *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office *Microsoft  Word พร้อมข้อสอบ                                                                             *Microsoft  Excel พร้อมข้อสอบ                                                                              *Microsoft  PowerPoint พร้อมข้อสอบ                                                                      *Outlook Express พร้อมข้อสอบ                                                                              *แนวข้อสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                               *แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง                                                                 *คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน                                                                             *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการฝึกอบรม                                                                          *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555                                                                                                   *แนวข้อสอบ  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                         *แนวข้อสอบ  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                         *แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                    *แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ BC-9886

260฿

รหัสสินค้า: KP-9886 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ BC-9886
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภารกิจ โครงสร้าง ภารกิจพาณิชย์จังหวัด                            -เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                    – เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                       -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                       -เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)                                                               -เจาะข้อสอบ Vocabulary  (ภาคคำศัพท์)                                                                             -เจาะข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)                                                     *การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                        -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                                -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ส่วนภูมิภาค BC-9893

260฿

รหัสสินค้า: KP-9893 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ส่วนภูมิภาค BC-9893
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ภารกิจ โครงสร้าง ภารกิจพาณิชย์จังหวัด                            -เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                        -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                              -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                   *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                   -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                             *พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                                                -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547                                                          *หลักการบัญชี                                                                                                           *นโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี                                                                                    -เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                            -เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                            -เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.