คู่มือสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง                                                                                            *พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558                                                                                        *แนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                 *ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและสัตว์น้ำทะเล                                                       *ความรู้งานด้านประมงน้ำจืด                                                                                           *ความรู้งานด้านประมงทะเล                                                                                           *ความรู้งานด้านประมงชายฝั่ง                                                                                          *งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง                                                      *แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 1.                                                                                     *แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 2.                                                                                     *แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 3.                                                                                      *แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 4.                                                                                     *แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 5.                                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์