คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32066

280฿

รหัสสินค้า: KP-32066 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32066
สารบัญ
*ความหมายของคำศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) *การเขียนแผนภาพแสดงขัันตอนของกระบวนการทำงาน (Flow Chart) *การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม *การบริหารจัดการและควบคุมการนำระบบ Social Network มาใช้ในการทำงาน *การบริหารจัดการภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร *พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 *เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 *ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ *ทักษะด้านควาเข้าใจและเใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill) *คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ *การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) *การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ชุดที่ 1. *เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ชุดที่ 2. *เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ชุดที่ 3. *เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์ชุดที่ 4.  

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                       *พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551                                                                                        *การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                       *เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  *การออกแบบฐานข้อมูลด้วย SQL Language ,ORACLE Language                                                 *ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับภัยด้านคอมพิวเตอร์                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security management)                                                                                                   *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                *การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                    *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                       *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                       *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                              *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                             *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                             *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.                                                                                       *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7.                                                                                                                      

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2561
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ค่านิยมสร้างสรรค์ โครสร้าง                                        *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                         *ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security management)                                                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                       *เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                *การจัดเก็บสำรองข้อมูล(Back up)ในระบบคอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูล (Restore)                           *ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม                                                                                      *การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                                    *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                       *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                       *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                             *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                              *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                             *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.          *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7.                                                                              

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
สารบัญ
*เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                     *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                  *ระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ                                                                    *การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล                                                       *การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์                                                                                          *การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล                                                                              *ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                          *ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                                                    *ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                               *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.    

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระทรวงศึกษาธิการ                                                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม                            *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                            *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                              *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                     *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                  *ระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ                                                                    *การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล                                                        *การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์                                                                                          *การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล                                                                              *ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                                          *การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                                    *ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security management)                     *การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)                                             *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                               *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                            

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมท่าอากาศยาน (ใช้สอบทั้งก.และข.) ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมท่าอากาศยาน (ใช้สอบทั้งก.และข.) ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                            *เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                            *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั่วไป                                                                                       *ความรู้เรื่องระบบเครือข่าย                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล                                                                                        *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                      *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                      *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                             *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                                                                                               

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สุขภาพจิต

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สุขภาพจิต
สารบัญ
*เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                              -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                *พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                 *ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                    *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                       -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 (จำนวน 100 ข้อ)                                                         -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 (จำนวน 100 ข้อ)                                                         -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3 (จำนวน 110 ข้อ)