คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฏหมาย) กรมการขนส่งทางบก ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฏหมาย) กรมการขนส่งทางบก ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก                                                                                  *แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล                                                  *พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522                                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562                        *พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                 *พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                       *แนวข้อสอบ พ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557                                                                                                   *การประกอบการขนส่ง การขนส่งและคมนาคม                                                                       *การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภท                         *การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง    *การตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนให้เป็นไปตามกฎหมาย                                          *รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง                                            *แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) กรมการขนส่งทางบก ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) กรมการขนส่งทางบก ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก                                                                                  *แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล                                                  *พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522                                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562                        *พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                 *พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                       *แนวข้อสอบ พ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557                                                                                                   *การประกอบการขนส่ง การขนส่งและคมนาคม                                                                       *การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภท                         *การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง                                                *แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี) กรมเจ้าท่า ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี) กรมเจ้าท่า ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ นโยบาย โครงสร้าง                             *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521                                       *ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. 2548                                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. 2548                                                                             *ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการสำหรับการขอรับหนังสือรับรอง ขีดความสามารถของอู่เรือ พ.ศ. 2547                                                                               *ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยการปฏิบัติราชการสำหรับการชำระค่าธรรมเนียม พิเศษ พ.ศ. 2547                                                                                                       *ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองความปลอดภัยในการใช้แพ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2551                                                                            *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                               *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                          *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                      *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์นาวี                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล       *ความรู้เกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย                                                                             *แนวข้อสอบ  ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                       *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการขนส่ง                                                                                  

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ                              *ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ความปลอดภัยและสวัสดิภาพการขนส่งทางบก                                *กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558                                                                *กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558                                                 *กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557                                                                                                                *พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522                                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2557                                                                             *พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557                                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2559                                                                              *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                                                                      *การวิเคราะห์ วิจัย และการบริหารจัดการ                                                                           *แนวข้อสอบการบริหารจัดการ                                                                               *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน/โครงการ                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ (การอ่านจับใจความ)                                       *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                   

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง ด้านกฏหมาย (ใช้สอบทั้ง ก.และ ข.)กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง ด้านกฏหมาย (ใช้สอบทั้ง ก.และ ข.)กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์  *เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                        *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                          *แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา                                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                         *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                       *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                        *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553