คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2563 

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2563  รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  *หลักการประชาสัมพันธ์                                                                                                 *การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                           *ความรู้ด้านการเขียนข่าว                                                                                               *การออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                               *การวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                    *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *ทักษะด้านการประสานงาน                                                                                            *การสื่อสารระหว่างประเทศ                                                                                            *การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                  *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร                                                                                          *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                    *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.                                                                          *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.                                                                          *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.                                                                          *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.                                                                                  

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534                                                            *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                          *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                                     *งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                                           *หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                               *การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์                                                     *การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                           *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ                                             *การวิเคราะห์ประเด็น การเรียบเรียงข้อมูลและการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                   *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                          *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา                                                                             *แนวข้อสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                                            *แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                         *แนวข้อสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                            *แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                       *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                        *ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว                                                                         *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                   *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                    *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                        *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                        *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                           

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32004

270฿

รหัสสินค้า: KP-32004 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32004
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                               *แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                         *การติดต่อสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน                                             *การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์                                                *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                 *การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                           *การเผยแพร่ข่าวผ่าน News Media                                                                                    *การแถลงข่าว การจัดสัมมนา การจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่                                                       *การจัดนิทรรศการ                                                                                                      *การกระจายสื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย                                                                                     *เทคนิคและกระบวนการผลิตข่าว                                                                                      *การผลิตรายการ การผลิตบทความเพื่อเผยแพร่                                                                     *การผลิตสื่อ                                                                                                              *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *การวิเคราะห์ข่าว การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                       *การใช้เทคนิคในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                                                                            *การประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0                                                                              *การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์                                                                                          *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                          *เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                              *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                              *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                              *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                              *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                         

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน ปี 2561
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์                                                  *การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                  *การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                             *การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์                                                                                         *การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ต่างๆ                                                                *การเผยแพร่ผ่าน News Media                                                                                       *การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                  *การประชาสัมพันธ์                                                                                                    *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        *การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร                                                       *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                   *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                            *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                   *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                 *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                  

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารที่สำคัญ                                                                             *ทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                                      *งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                               *ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์                                                                                       *การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                        *การเขียนบรรยายภาพข่าว                                                                                            *การเขียนบทสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร                                                                 *การจัดนิทรรศการ                                                                                                    *การผลิตวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์                                                                                *การวิเคราะห์และจัดทำแผน /โครงการประชาสัมพันธ์                                                 *การผลิตสื่อ                                                                                                            *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        *การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                     *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง                                       *การประชาสัมพันธ์                                                                                                    *การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน                                              *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                  *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                     *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                     *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                     *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                     *เจาะข้อสอบ การสื่อสารมวลชน                                                                                          

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว                                                 *แนวข้อสอบ ความสามารทั่วไป                                                                                *ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                       *การวางแผนประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ                                                                        *การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                    *การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                       *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร                                                                                           *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                  *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                     *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                     *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                     *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                     *เจาะข้อสอบ การสื่อสารมวลชน                                                                               *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                  

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ 4 การไฟฟ้านครหลวง

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ 4 การไฟฟ้านครหลวง
สารบัญ
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                   *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                  *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                           *การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)                                             *ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                        *พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                    *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                               *การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                 *การวางแผนจัดทำสื่อ                                                                                                   *การบริหารการสื่อสาร                                                                                                  *การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารภายใต้ภาวะวิกฤต                                                                    *แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                                 

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์                                                                                    *ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544                                    *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                        *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน                                                                        *ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                       *การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                    *การวางแผนประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ                                              *การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                    *การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                       *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                     *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                     *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                     *เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                                                                               *เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.                                                    *เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2.                                                    *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

คู่มือสอบนักประชาสัมพันปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักประชาสัมพันปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์                                     *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                               *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551                              *การสื่อสาร                                                                                                             *การประชาสัมพันธ์                                                                                                      *งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                                           *การวางแผนประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ                                                                              *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การทำข่าว เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                                 *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                         *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                       

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลพระพุทธบาท         *เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                         *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547            *หลักการสื่อสาร                                                                                              *การประชาสัมพันธ์                                                                                           *งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                      *การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                              *การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                             *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                             *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                        *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                       

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.                                                                                          -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.                                                                                          -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                 -เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                         *ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                                       *งานด้านการสื่อสารมวลชน                                                                                                              *หลักการสื่อสาร                                                                                                                                *การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                                                               *การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน                                                      *การวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                 *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                                            *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                                            *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                                            *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                                            *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม