คู่มือสอบนักบัญชี4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30604

260฿

รหัสสินค้า: KP-30604 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักบัญชี4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30604
สารบัญ
*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                              *ความรู้ด้านการเงินและบัญชี บัญชีทั่วไป                                                                  *ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                                             *บัญชีต้นทุน                                                                                                   *การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน                                         *การออกแบบและการวางระบบบัญชี                                                                      *งบประมาณ                                                                                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                              *จริยธรรม และความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพของนักบัญชี                                                    *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                            *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                             *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                              *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                             *เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.