คู่มือสอบตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง                                                                                                                                                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                                    *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                     *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์                                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                               *การบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                             *การจัดทำใบแจ้งหนี้                                                                                                                                                                        *การจัดทำข้อมูล                                                                                                                                                                              *การบริหารข้อร้องเรียนลูกค้า                                                                                                                                                                     *เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                                                                                *เจาะข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                              *เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                               *เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน