คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครูสพฐ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ออกใหม่ปี 63 BC-34947

280฿

รหัสสินค้า: KP-34947 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครูสพฐ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ออกใหม่ปี 63 BC-34947 รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ *คณิตศาสตร์ทั่วไปด้านตัวเลขและด้านเหตุผล *การอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง *การวิเคราะห์เชิงภาษาและเชิงนามธรรม *การอ่านจับใจความสำคัญ *การสรุปความ การตีวความ และการขยายความ *การเรียงความ *การสะกดคำ *การอ่านคำ *การแต่งประโยค *ความสามารถด้านเหตุผลการสรุปความทางตรรกศาสตร์ *การอุปมา-อุปไมย *ทักษะภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 *ทักษะภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 *ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 *แนวข้อสอบหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี *แนวข้อสอบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 *แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน *แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ *แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู

คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครูกทม ภาคความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยกวับดารประพฤติและปฏิบัติของวิชาชีพครู ออกใหม่ BC-9541

270฿

รหัสสินค้า: KP-9541 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครูกทม ภาคความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติของวิชาชีพครู ออกใหม่ BC-9541
สารบัญ
++ความสามารถทั่วไป       *แนวข้อสอบ การคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ                                    *แนวข้อสอบ โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                *ความสามารถด้านภาษาไทย *แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ 1                                                          *แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ       ชุดที่ 2                                                             *แนวข้อสอบ การสรุปความ                                                                                      *แนวข้อสอบ การตีความ                                                                            *แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ                                                                          *แนวข้อสอบ การสะกดคำ                                                                                     *แนวข้อสอบ การอ่านคำ                                                                                      *แนวข้อสอบ การแต่งประโยค                                                                                      ++ความสามารถด้านเหตุผล                                 *แนวข้อสอบ การสรุปความทางตรรกศาสตร์                                                              *แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                   ++ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู *วินัยและการรักษาวินัย                                                                                                *คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม                                                                                    *มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู                                                                             *จรรยาบรรณวิชาชีพครู                                                                                           *สมรรถนะวิชาชีพครู                                                                                                   *แนวข้อสอบ เรื่อง… เจตคติต่อวิชาชีพ                                                                     *แนวข้อสอบเรื่อง… จรรยาบรรณวิชาชีพครู                                                               *แนวข้อสอบเรื่อง… จริยธรรมและค่านิยม                                                                 *แนวข้อสอบเรื่อง… ความมีวินัย และการรักษาวินัย