Sale!

KP-2158 คู่มือสอบ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) กรมวิชาการเกษตร ออกใหม่ปี 2561

260฿ 234฿

รายละเอียด

KP-2158 คู่มือสอบ นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) กรมวิชาการเกษตร ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่                                                   

*ความรู้ทั่วไปทางด้านเคมี                                                                                            

*การเก็บตัวอย่างดิน น้ำและตะกอน เพื่อวิเคราะห์สารตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร             

*ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบ                              

          –แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                   

          –แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                   

          –แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                   

          –แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                      

          -แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                   

          –แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6.                                                                   

          –แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7.