KP-2101 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

260฿

รายละเอียด

KP-2100 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

 

สารบัญ

-พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

-พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

*เจาะข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

-งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย

-การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

-การวางแผนการศึกษา

-การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา

-มาตรฐานสถานศึกษา

*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ