คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย English for Lawyers

75฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย English for Lawyers รูปเล่ม:เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
บททั่วไป Chapter 1 คำศัพท์ – มหาชน – วิ.แพ่ง – อาญา – วิ.อาญา – ธุรกิจ ศัพท์เพิ่มเติมอื่นๆ Chapter 2 แปลประโยค                                                                                                                             – มหาชน – วิ.แพ่ง – อาญา – วิ.อาญา – ธุรกิจ Chapter 3 บทความ และการตอบคำถาม – มหาชน – วิ.แพ่ง – อาญา – วิ.อาญา – ธุรกิจ

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ สำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี 63 BC- 3-4909

260฿

รหัสสินค้า: KP- 3-490 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ สำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี 63 BC- 3-4909 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*คำทักทายและคำสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน *คำสุภาพที่ใช่ในกรณีต่างๆ *ศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง *บทสนทนาสำหรับผู้โดยสารขาเข้า *บทสนทนาสำหรับผู้โดยสารเดินทางผ่าน *บทสนทนาสำหรับผู้โดยสารขาออกและอื่นๆ *ตัวอย่างบทสนทนาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงาน *เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ ตม. *ตัวอย่างการสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด่านตรวจคนเข้าเมือง *ใบตรวจคนเข้าเมือง *ตัวอย่างข้อความที่ประกาศในสนามบิน *ภาพตัวอย่าง An Airplane Trip *Pre-Test ข้อสอบ *Chapter 1 Arrivals ขาเข้า *Chapter 2 Descriptions การบรรยายลักษณะงาน *Chapter 3 Directions การบอกทาง *Chapter 4 Departures ขาออก *Chapter 5 Human Relations มนุษยสัมพันธ์ *ตัวอย่างข้อสอบ *ข้อมูลผู้สอบ สตม. ต้องรู้