คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมที่ดิน 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมที่ดิน 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                    *ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                       *ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                       *วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง                                                                                   *เครื่องปรับอากาศ                                                                                                      *เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                   *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                           *การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                            *การซ่อม สร้างประกอบ บำรุงรักษา  ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์                          *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 5.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 6.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 7.